Legislatie

CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE - Ultima actualizare: Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015

Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Incepand din anul 2016 , conform noului Cod Fiscal, impozitarea cladirilor se face in functie de destinatia spatiului dupa cum urmeaza:
 • Pentru cladirile folosite cu scopul de locuinta (rezidentiale), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.
  În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică,impozitul este cel pentru scop rezidential.
 • Pentru clădirile folosite pentru activitati economice (nerezidențiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
  a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

 • Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.
  În cazul în care valoarea clădirii nu este reevaluata in ultimii 5 ani impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. In consecinta este foarte important ca detinatorii unor astfel de cladiri sa faca reevaluarea o data la 5 ani pentru a plati impozit mai mic. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice se contureaza doua situatii distincte:
  • -daca suprafetele de locuinta/cu scop ecomonic pot fi evidentiate distinct, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial. In acest caz este de asemenea important ca reevaluarea spatiului sa se faca o data la 5 ani. Precizari din Norme: Delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, în functie de destinatia rezidentială sau nerezidentială, rezultă din documentul anexat la declaratia depusă de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, după caz: a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafata transmisă pentru desfăsurarea activitătii economice; b) contractul de comodat în care se precizează suprafata transmisă pentru desfăsurarea activitătii economice; c) autorizatia de construire si/sau de desfiintare, după caz, privind schimbarea de destinatie a clădirii, în condi?iile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare; d) raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite în scop rezidential si nerezidential; e) documentatia cadastrală; f) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a)-e); g) declaratia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare.
  • -dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează nerezidential.
  • Pentru stabilirea impozitului pe clădiri nrerezidentiale si mixte în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaratie fiscală la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii va fi considerată cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar si în cazul în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în anul anterior anului de referintă. Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării si reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referintă.
   Rapoartele de evaluare trebuie să contină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociatia Natională a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR).
   În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaratia contribuabilului, până la 31 martie.

  CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE - conform cu HG 791 din 3 august 2010

  ART. 253

  Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

  (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
  (2) Cota de impozit se stabilește prin hotărâre a consiliului local și poate fi cuprinsă între 0,25% și 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.
  (3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
  (31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligația să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declarații fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.
  (4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .
  (5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
  (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, cota impozitului pe clădiri se stabilește de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București între 5% și 10% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).
  (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
  a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
  b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, așa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
  (8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deținută de o persoană juridică aflată în funcțiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.
  Sursa:ANAF


  Incepand cu 1 ianuarie 2012, Codul Fiscal stabileste ca pentru persoanele juridice care detin in proprietate cladiri ce nu au fost reevaluate, cota de impozit va fi cuprinsa intre:
  • 1) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, fata de 5 si 10%, cat era prevazut pana acum.
  • 2) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.